Vristulven


Fiske och fiskevård

FVOF bedriver sedan starten 1976 en fortlöpande undersökning av sjöns fiskbestånd. Genom systematiskt genomförda provfisken, och med ledning av dessa ,har sammansättningen av fiskbestånden kunnat analyseras. Följande arter förekommet: Abborre Gädda Mört Braxen Lake Sutare Sarv Ruda Gers och Ål. Före 1976 företogs inplanteringar av bl.a. Gös Regnbågslax Öring Sik. av dessa arter finns ingenting kvar.

Fiskekort

FVOF upplåter fiskerätt genom försäljning av fiskekort till allmänheten. SE särskild information.

Historia

Vristulven har förmodligen i historisk tid varit av betydelse för befolkningens försörjning. Därom vittnar rester av boplatser och röjningar i skogarna runt sjön. I orostider sökte folk skydd i Tränborgen(fornborg) som är belägen vid Svartvik i sjöns västra del. Fynd från stenåldern har gjorts vid Viksnäsmossen. I slutet av 1800-talet sänktes sjön med nästan 2 meter, efter en tvist med kvarnägarna nedströms i Svartån. Under 1920-talet fanns ett tvåramigt sågverk intill det gamla heideridarebostället Sjöberga. Även vid kronojägarebostället Sjötorp i sjöns norra del, var det under en kortare tid ett mindre sågverk.

Fågelskydd

Var god gå inte iland och stör inte fågellivet på öar med skyltar om känsligt fågelliv. Detta gäller mellan 1 april och 31 juli.
På dessa öar häckar störningskänsliga fågelarter. Alla vilda fågelarter i Sverige är fridlysta enligt Artskyddsförordningen. Enligt artskyddsförordningen är det förbjudet att avsiktligt störa fåglar, särskilt under deras häckning och flyttning.

Hastighetsbegränsning

I hela sjön råder hastighetsbegränsning enligt Länsstyrelsens beslut. Högsta tillåtna hastighet är 5 knop. Enligt samma beslut råder förbud mot motorbåtstrafik vid badplatsen Sandlandet.

Allmänt

Fiskevårdsområdet FVOF, omfattar sjön Vristulven i Skövde och Mariestads kommuner. (X=649514 Y=137757) Tillhör 141-Sjöråsåns vattensytem.

Total yta avrinningsområde 1046 ha Total sjöyta 417 ha Medeldjup 4.8 m Max djup 15.5 m Omsättningstid 7.4 år Höjd över havet 111.0 m Vatten och vattenvård Vristulven är utsatt för försurning.Av den anledningen har FVOF sedan 1982 utfört kalkningar i tillrinnande bäckar (se karta) .Kalkning har också utförts i strandområdena. Dagens pH-värden ligger runt 6.5. FVOF har sedan 1976 utfört kontinuerliga vatten och sedimentsanalyser.

Geologi

Vristulven är belägen i det stora skogsområdet Klyftamon. Berggrunden består till stor del av gnejsarter. Endast i den norra delen påverkas sjön av Lugnåsbergets sedimenterade bergarter. På sjöns botten finns tre stycken nord-sydgående moränåsar.

Vegetation

Sjön omges av barr och blandskogsom- råden. I norra delen finns ett par större mossområden. På grund av att sjön relativt näringsfattig förekommer inga större bladvassområden. Vattenvegetationen består av rörväxter(Calamagrostis), notblomster (Lobelia) ,Braxengräs (Isoetes) Vattenslinga (Myriophyllum) , nate (Potamogetpn) ,m.fl.

Bebyggelse

Vristulven har liten påverkan av permanent boende, jordbruk, och industri. vid Sjöberga, Sjöhagen och Århult finns fritidsbebyggelse. I norra änden av Gristorpaviken ligger den gamla byn Dyrenäs som bär en ålderdomlig prägel.